Algemene sponsorvoorwaarden

In wat volgt, wordt het organiserend comité van de sneeuwklassen van de Gemeentelijke Basisschool Haasrode aangeduid als ‘de Organisatie’.

  • De Organisatie heeft als doelstelling het financieel ondersteunen van de skireis die de leerlingen van het 6de leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool van Haasrode jaarlijks maken.
  • De Sponsor wenst via verschillende wegen zijn onderneming te promoten bij alle bij de skireis betrokken familieleden, vrienden, personeelsleden van de GBS Haasrode en inwoners van Haasrode en omstreken.
  • De Organisatie zorgt ieder jaar voor een aantal communicaties en evenementen waarbij de Sponsor, in overeenstemming met het door hem gekozen sponsorpakket, onder de aandacht wordt gebracht van het bedoelde publiek.
  • Hiertoe sluiten de Organisatie en de Sponsor een Sponsorovereenkomst, met een bepaalde duur van één jaar, met ingang vanaf 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019.
  • De Organisatie verbindt zich tot het leveren van de afgesproken promotie-elementen van het door de Sponsor bestelde sponsorpakket.
  • Indien een bepaald element van het bestelde sponsorpakket door omstandigheden die niet toe te schrijven zijn aan de Sponsor, niet kan worden geleverd, zal de Organisatie een gelijkwaardig alternatief uitwerken en voorstellen aan de Sponsor.
  • Indien de Sponsor niet binnen de door de Organisatie gecommuniceerde deadlines en normen de gevraagde promotie-elementen (logo, vlaggen, …) aanlevert, zal hij geen aanspraak kunnen maken op een alternatieve vorm van promotie voor het gemiste onderdeel van het door hem bestelde sponsorpakket.
  • De Sponsor verbindt zich tot het betalen van de jaarprijs van het bestelde sponsorpakket of het leveren van de afgesproken tegenprestatie, binnen de 30 dagen na de ondertekening van de Sponsorovereenkomst. Indien de Sponsor nalaat binnen deze termijn te betalen/presteren, zal hij niet langer aanspraak kunnen maken op de overeengekomen promotie. Hij zal in elk geval verplicht zijn de reeds geleverde promotie te vergoeden. Hiervoor ontvangt hij dan een aparte factuur.
  • De Sponsor is het ermee eens dat zijn gegevens worden opgenomen in de sponsordatabank van de Organisatie. Het is de Organisatie toegestaan deze gegevens te gebruiken in het kader van de lopende overeenkomst en mogelijke volgende overeenkomsten. De gegevens zullen op een deugdelijke manier worden opgeslagen en beheerd. De Sponsor kan steeds inzage vragen in de gegevens die over hem worden bijgehouden, kan deze laten wijzigen of zelfs volledig verwijderen. Hiertoe volstaat het een mail te richten aan Sneeuwklassen@dehazensprong.be